Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
A Nap

A Nap - a születési képletünkben

Kedves olvasó!

Mivel hibámon kívül informatikai hiba keletkezett az oldalon a karakterek dekodolásánál, ameddig sikerül az új oldalt feltülteni, addig inkább a blogomban, vagy a Szepo oldalán ajánlom olvasni a cikket.

Köszönöm a megértést!

http://denesmaria.blogspot.ro/2016/03/a-nap-szuletesi-kepletunkben.html?spref=fb

http://www.szepo.com/cikk/a-nap-a-szuletesi-kepletunkben/

A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépÅ‘, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési képletünkben,mutatja meg a spontán, velünk született személyes képességeinket, valamint a tudatos törekvéseinek színezetét, egyedi – individuális karakterét.Az a gyakorlati életterület (horoszkópház, asztrológiai földház) amelyben található a Napunk, olyan életterület, ahol személyiségünk otthon érzi magát. Itt kiáradók, megtermékenyítÅ‘k, megnyilvánulok, életerÅ‘sek vagyunk, vagy leszünk idÅ‘vel.

A Nap - a születési képletünkben

Szimbolikája
A Nap jele az asztrológiában a kör közepében egy ponttal.

A jelben a kör, mint egyetemes szimbólum, a végtelent jelenti. Végtelen, mert nincs sem kezdete, sem vége, a kezdet ugyanis egyben a vég is, a vég egyben a kezdet is, az alfa és az ómega, s ez a kör minden pontján. Az öröklét, az Abszolút létezés szimbóluma. A Nap jele a megnyilvánult egy, a pont, jelenléte a végtelen, pontosabban a határtalan Abszolút lét, az Öröklét által körül véve. A megnyilvánuló egy, egyén, az öröklétbÅ‘l kilép, elválasztódik, egyéniesül, de onnan táplálkozik, kapcsolatát az örökléttel, az istenivel nem szakítja meg. A pont, a kör közepén az egyetemes óceánból kilépÅ‘ csepp, az egyéni tudat.
Amennyiben, az egyén, a teremtés, a megnyilvánulás szemszögébÅ‘l (alulról) nézzük a szimbólumot, akkor a határokat meghúzó a kör a tudat, és a pont az immanens, a meghatározhatatlan, e kettÅ‘ kapcsolata a Nap szimbólum. A matematikában a pont kiterjedése meghatározhatatlan, közös megegyezésen alapuló elvont fogalom, alapaxióma. A mi esetünkben a meghatározatlan potencialitás szimbóluma.
Minden forma, minden megjelenés a bináris rendszerben alapvetÅ‘en a pontok jelenlétébÅ‘l vagy éppen hiányból, illetve a kettÅ‘ közös együtt-hatásából áll. A Nap szimbólumára matematikai szemmel azt is mondhatnánk, hogy a nulla és az egy, egybevont paradoxona, együttese. A szimbólumban a nulla természetesen nem a semmit, hanem a még meg nem nyilvánultat, az Abszolútumot szimbolizálja, a végtelen lehetÅ‘séggel is. ". Az elsÅ‘ alapkérdés itt, megnyilvánulok, vagy nem nyilvánulok meg, utána jön a többi.
A Nap a teremtést beindító kezdÅ‘ impulzus, a mindenkiben élÅ‘ elsÅ‘ isteni szikra.

A Nap jelentése a születési képletben

A Nap a horoszkópban

A Nap tehát az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépÅ‘, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.
A csillagjegy amelyben található a születési képletünkben,mutatja meg a spontán, velünk született személyes képességeinket, a tudatos törekvéseinek színezetét, egyedi – individuális karakterét.
Az a gyakorlati életterület (horoszkópház, asztrológiai földház) amelyben található a Napunk, olyan életterület, ahol személyiségünk otthon érzi magát. Itt kiáradók, megtermékenyítÅ‘k, megnyilvánulok, életerÅ‘sek vagyunk, vagy leszünk idÅ‘vel. Érdemes ezt az életterületet komolyan venni, mert a képességeink itt tudnak a leginkább kibontakozni, megmutatkozni s a beteljesültség sem marad el. Öntudatunk, önérzetünk, önértékelésünk, életenergiánk nagymértékben függ attól, hogy ezeken az életterületeken részt veszünk, vagy sem, illetve attól, hogy mennyire, milyen minÅ‘ségben, milyen formában veszünk részt. Amennyiben jelen vagyunk azon az életterületen ahol a Nap található a születési képletünkben, egyre inkább úgy érezzük, hogy a tengelyünkben vagyunk és egyre inkább megszilárdul a személyiségünk, megmutatkozhatnak, kitisztulhatnak, megszilárdulhatnak spontán, addig nem is ismert képességeink. Viszont ugyanakkor megmutatkoznak a gyengeségeink is. Ez utóbbiak fÅ‘képp akkor, ha a Nap negatív fényszögeket kap a születési képletünkben, illetve ha azokat is kap. Az az életterület ahol a Nap van jelenti azt is, ahol leginkább érezzük a központi, kihagyhatatlan szerepünket, személyiségünknek a fontosságát, a külvilágban ugyanakkor a központi szerepünket igyekszünk is megvalósítani. Így tehát ezt az életterületet semmiképp nem szabad kihagyni, vagy elhanyagolni az életünkben, különben bizonyos idÅ‘ után úgy érezzük, nem is a mi életünket éljük valójában.
A pozitív Nappal rendelkezÅ‘ ember, önmagában, saját képességeiben, saját erejében, lényének, létének fontosságában biztos, mint ahogy biztos a saját, senki más által be nem helyettesíthetÅ‘ szerepében. Határozott, de ugyanakkor szeretetteljes, meleg, szívélyes, vidám, életigenlÅ‘ és életerÅ‘s fellépése van. Jelenlétben van. Énképe, éntudata az egyetemes valóság igazságaiból táplálkozik , ezért van tisztába saját személyes helyével, fontosságával a megnyilvánulásbán, ezért tud spontán, belsÅ‘ akadály mentes, bátor, nyílt lenni.
Egy pozitív Nap feladata éppen az, hogy ezen életfakasztó tulajdonságok, meg a tudatos tevékenységek és a személyes bátorság segítségével elsÅ‘sorban a személyes, negatív karmikus tartalmait észre vegye, majd tudomásul véve, magára vegye (elismerje) és ezzel feloldja, meghaladja s így a (kisebb, nagyobb) közössége számára is elÅ‘re mutató, bátor, határozott vezetÅ‘ lehet hosszútávon is.
Diszharmonikusan fényszögekkel rendelkezÅ‘ Nap esetén öntudati, önérzeti problémák vannak: vagy gyenge az öntudat, vagy másik végletben nagyon erÅ‘szakos, öntelt, beképzelt, minden más belsÅ‘ személyiségrészt személyi tulajdonságot elnyom, Ezért kívül, a külvilágban, más személyek elnyomására mindig kész, gÅ‘gös, büszke, öntelt. ErÅ‘ssnek látszik, de valójában nem az, mert kényesebb, bátorságot, önuralmat, együttműködést megkívánó helyzetekben képtelen helytállni és sokszor kiderül, hogy valójában narcisztikus, önimádó , de, ennek ellenére labilis s híján van a valódi öntudatnak, az értelmes önbizalomnak és, egységlátásnak.
A valódi belsÅ‘ erÅ‘nek utánzata csupán, az erÅ‘ amit mutat. ( A megnyilvánuló személyi törekvések, magatartás ráadásul nem csupán a Nap állásától függ, hanem a horoszkóp többi elemének, a karmikus összetevÅ‘itÅ‘l is, s ilyenkor, diszharmonikus Nap állásnál amikor tűz karmával is párosul, tehát mély és többrétegű a hiúsági, öntudati és önérzékelési,önértékelési problémakör .) ElsÅ‘ esetben, a gyenge öntudatnál, bátortalan az ember, s bizonytalan. Bizonytalan a saját szerepében, feladataiban, képességeiben, bátorítást, megerÅ‘sítést vár a környezetétÅ‘l. Vannak helyzetek, amikor azt az életterületet, ahol a Nap található a születési képletben, éppen ezért hanyagolja, vagy kerüli, máskor pedig túlzásokba esik és kompenzál. BelsÅ‘ " erÅ‘ generátora", az immanenssel való spontán kapcsolata nem működik, vagy nem jól működik. Így, a külsÅ‘ megerÅ‘sítéseket és bátorításokat várva, általában kívülrÅ‘l befolyásolható, a körülötte élÅ‘knek különbözÅ‘ módon és mértéken felül kiszolgáltatott, legalábbis abban a meggyÅ‘zÅ‘désben él.
Nem egy esetben esetben megalázkodó, önállóságot kerülÅ‘, s amint azt mondtam korábban már, az adott életterületet, ahol a Nap található, s ahonnan megerÅ‘södhetne, öntudatosodhatna, azt is kerüli. Nyilván a megalázkodás, alkalmazkodás nem az igazság, a törvényesség szolgálatába állított én belsÅ‘ alázatának jele , a külsÅ‘ megalázkodó erre nem képes, a megalázó se, egyébként. Így aztán az alkalmazkodás az értelmetlen helyzetekhez, minimum belsÅ‘ lázongással jár, idÅ‘vel pedig természetesen külsÅ‘, mások elleni lázadással is, illetve , ha sok ideig elfojtva marad, akkor különbözÅ‘ betegségtünetek fogják jelezni fizikailag is, a szellemileg feloldatlan feszültséget és az azzal járó negatív érzelmeket, diszfunkcionális állapotokat, átéléseket.
A diszharmonikus Napnál felmerülÅ‘ másik jellegzetes probléma a hamis öntudat, amikor rossz paraméterek, hamis mértékek alapján határozza meg valaki azt, hogy Å‘ kicsoda is végeredményben s mi az egyik leglényegesebb szerepe, feladata, helye a létezés színpadán, arról nem is beszélve , hogy miért. Általában épp ellentétes magatartást vesz fel, mint ami pozitívan jellemzÅ‘ az adott jegyre amelyben a Nap található, de jellemzÅ‘ lehet a zavaros öntudat is, amikor nem világos, nem egyértelmű, hanem váltogatós, ellentmondásos, az ahogy az ilyen ember önmagát, személyének fontosságát, korábban felvállalt szerepeit, személyes törekvéseit megéli, személyiségét kifejezi, képességeit értékeli, használja stb.. Nem egyszer történik meg az, hogy a negatív Napjával leginkább az adott jegynek a szülötteire jellemzÅ‘. negatív tulajdonságaiban látja a személyes önmegvalósítását, identitását, ezekkel tud könnyen azonosulni s ezek szellemében élni. Például egy negatív Nappal rendelkezÅ‘, Rák jegyében született személy minden akar lenni, csak édesapa nem akar lenni, vagy azzal a spirituális tévképzettel, esetleg rögeszmével él, hogy édesanya lenni nem fontos számára. Vagy egy Skorpió szülött mindent tud, csak éppen a szerelmi odaadáson keresztül újjászületni nem tud, illetve Å‘szinte, elkötelezett, szexuális kapcsolatban kiegyenlítÅ‘dni nem, képes s az ezért szükséges belsÅ‘ változásokat meghozni, nem fontos valahogy neki .

„Én egy vagyok az atyával és az atya bennem van és én benne vagyok. „, - Ez lenne a mindenki által követni való helyes példa és tanács, innen ebbÅ‘l a felismerésbÅ‘l s belsÅ‘ magatartásból ered az önbizalom a legmélyebben, akár tud róla valaki, akár nem. Ez az életerÅ‘, erÅ‘ nem a fizikai természetű erÅ‘ ebben az esetben, hanem lelki erÅ‘, öntudati erÅ‘, az egységtudatból eredÅ‘ erÅ‘. Minél tisztábban és természetesen erÅ‘teljesebben képes valaki kibontakoztatni eme személyes isteni eredet-tudatba ágyazott, és azon álló, egyéni öntudaton alapuló képességeit, annál mélyebb, egyetemesebb öntudatra ébred ugyanakkor, s nyilván annál több lesz ezzel párhuzamosan az önbizalma és az létbizalma is. A Tarottban eme erÅ‘nek illusztráltképpen az ErÅ‘ ikonjánál, egy nÅ‘ feszíti szét az oroszlán száját, mutatva ezzel, hogy az erÅ‘ s vele együtt járó bátorság, nem a fizikai erÅ‘, hanem finomabb öntudati erÅ‘, olyan finomabb dimenziókban található Å‘s-erÅ‘, amelynek a vad, nyers erÅ‘vel rendelkezÅ‘ oroszlán engedelmeskedik. Az oroszlán természetesen nem más mint a megnyilvánulás, a fizikai élet s annak folyamatai, történései, valamint a személyes karma vadsága.
Minél negatívabb a Nap annál többször ütközik az ember az ostoba és gÅ‘gös és az antikrisztusi pozíciójára féltékeny világi hatalommal, elnyomottnak, lenyomottnak kevésnek, kicsinek, gyengének érzi magát, frusztrált. Van aki ezt feltűnési viszketegséggel és feltűnési mániával kompenzálja. Akár így, akár úgy mindenképp kihívásokkal találkozik a személy a külvilág részérÅ‘l, olyan kihívásokkal, amelyeket nem lehet megoldani csak a személyes bátorság (bizonyos esetben elszántság), növelésével, a személyes kiállás vállalásával, a meghunyászkodás feladásával, a felmerülÅ‘ konfliktushelyzetek, s egyéb kockázatok bevállalásával, valamint a gyengeségek legyÅ‘zésével (megerÅ‘sítésével). Ilyenkor mindezek mellett szükség van a Nap jegy és házhelyzetével összefüggÅ‘ tevékenységek és képességek megerÅ‘sítésére is.
A másik véglet is lehetséges a diszharmonikus Nap esetében, éspedig az öncélú hatalom- és uralomvágy, a beteges, mindenkor és mindenkivel szemben felülkerekedési mánia, és világi elismerés éhség, a megkérdÅ‘jelezhetetlen egyeduralkodásra törekvés, a grandománia és megalománia, a cezarománia, a mindenáron történÅ‘ kitűnni- és ragyogni és gyÅ‘zni akarás, a mindenkinél hatalmasabbnak, erÅ‘sebbnek (a valóságban erÅ‘szakosabbnak), ügyesebbnek lenni akarás, a mindenki fölött állás (hatalmaskodás) kényszerképzete szélsÅ‘séges esetben. Olyan tekintély, aki elÅ‘tt mindenki kénytelen meghajolni függetlenül attól, hogy tevékenysége, törekvései milyen elÅ‘jelűek és milyen következményekkel járnak önmagára és környezetére nézve.


Naprendszerünkben a fizikai Nap az a központi égitest , amely a fényét és vele együtt a melegét folyamatosan kiárasztja minden irányba.

Nap a naprendszerben

Képforrás:http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_357.html

Feltételek nélkül csak áraszt és áraszt világosságot és meleget. (Lásd Grandpierre Attila élÅ‘ napkutatásait, s a napimádó kultúrákat az élÅ‘ Nap témában.) Ő maga az élet feltétele, itt a Földön legalábbis minden élet függ a fénytÅ‘l és melegtÅ‘l amit a naptól kap és általa befolyásolt, nélküle ki sem fejlÅ‘dött volna. Az nap ciklusa, az évkör ciklus fázisai (az évszakok) fizikailag nem mások mint a fény és a meleg intenzitás változásai. Amikor nÅ‘ az intenzitás az élet megpezsdül, amikor csökken, akkor visszahúzódik fizikai szinten, a fizikai dimenzióban. Ahol nincs tartósan fény és meleg ott az élet is, csak csökevényes és visszafogott.

Ezért is a Nap az asztrológiában is az életerÅ‘t is jelképezi, persze ez megoszlik még a Marssal, amely a nyers fizikai erÅ‘t mutatja meg.
A Nap tehát a tudatos figyelem erejét is szimbolizálja. Ahová és amire fordítom a figyelmemet azt a területet tudatom befogja, oda bevilágít, ott lát valamit s azzal operál. Azzal végez műveleteket elsÅ‘dlegesen.
Innen is érthetÅ‘ végsÅ‘ soron, hogy a személyiség elsÅ‘dleges szerepe, a Nap szerepe, a megvilágító, az átvilágító, az elÅ‘re világító is. Ez utóbbiból keletkezik a kezdeményezés is. A megváltás szempontjából az elsÅ‘dleges az önátvilágítási képesség, amely nem más mint a diszharmónia (a karma) felismerési képesség a teljesség, az egészség, egészségesség fényében. Ugyanakkor nem elhanyagolható és legalább ilyen fontos az állandó kezdeményezés, a belsÅ‘ ambíció, igényesség és erÅ‘feszítés az önkijavításra, az elÅ‘re lépésre .
A Nap központi szerepe, a királyéhoz hasonlatos központi szerep a személyiségünkben. Ő az egyben tartó, világító( átvilágító, megvilágító, elÅ‘re világító) és vezénylÅ‘ hatalom.

Az erélyesség fontos, Naphoz kapcsolódó képesség, ahhoz szükséges elsÅ‘sorban, hogy erÅ‘t tudjunk önmagunkon venni, hogy kevésbé legyünk befolyásolhatóak. Miben, miért nem jó a befolyásolhatóság ? Hát akkor nem jó, amikor valamilyen hamis információval, valamilyen "kísértéssel" állunk szemben. Azért kell az erélyességünk, legyen belsÅ‘ erÅ‘nk és külsÅ‘ határozottságunk ellenállni a korrupciónak, fellépni azzal szemben, amirÅ‘l már tudjuk biztosan, hogy nem helyes és nem vezet jóra az életünkben. Mindezt azért, hogy ne legyen meghasonlás bennünk, ne hasonuljunk meg ön-magunkkal s ezáltal ne váljunk hitetlenekké (még inkább). Aki ugyanis rendszeres meghasonlásban él, legyen az bármilyen kis csip-csup hétköznapi tett,netán más megnyilvánulás, vagy súlyosabb életvezetésbeli félresiklás, és ezáltal nem él egységben önmagával,  annak nem csupán a gerince romlik meg idÅ‘vel, hanem teremtÅ‘ képzeletének erejét is egyre inkább elveszíti. Mágikus teremtÅ‘i képességei kisebbednek, gyengülnek, zavarttá válnak, még akkor is, ha korábban jól működtek. Így aztán a valódi erÅ‘ helyett marad maximum az erÅ‘szakoskodás (akár képzeleti szinten is) és a személyes képtelenség, kiszolgáltatottság, nehéz élethelyzetek, életkörülmények, akár akarja ezt, akár nem. Nem kicsi az ár, amit fizetni kell a könnyítésért, a gyengeségért.


Nem beszéltünk a melegség analógiáról, pedig fontos. A melegség és a szeretet analógiában állnak. Van meleg szívű ember és van hideg szívű. A szív az Oroszlánhoz tartozik, amelynek uralkodó bolygója a Nap.

A Nap helyzete születési képletben rámutat még, megfelelésben áll az édesanya tudatos törekvéseivel, azok színezetével, azzal amivel azonosulni tudott, valamint az ezekkel kapcsolatos siker, eredményesség érzeteivel a foganást megelÅ‘zÅ‘ idÅ‘szakban.

Nap analógiák
A hétbÅ‘l a Nap napja a vasárnap. A kéz ujjai közül a karikagyűrűt viselÅ‘ gyűrűs ujj.
A testrészek közül a szív és a szemek, fÅ‘leg a jobb szem.
Fémje az arany. Száma az 1.
Mint nemzÅ‘, megtermékenyítÅ‘ erÅ‘ az apaság szelleme is ide tartozik egyrészt (Másrészt a Szaturnuszhoz).

Dénes Mária


Megnézve: 1914

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2019-12-11
Oldal látogatva: 620035
Most az oldalt nézik: 4 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 4)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[651 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása