Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája

...  ...  ...

   

A Bika jegyéről az értékek és eszközök tükrében

 

 

Ez az állatöv második jegye.

Április.21. és május.22. között ezen a jegyen vonul át a Nap és ebben az időszakban azt mondjuk, hogy " a Bika jegyében vagyunk." Egy születési horoszkópban azonban sokkal többet jelent, mintsem csak általános konstellációt vagy időminőséget.

Mit jelent ez a jegy, milyen időminőséget jelenít meg? De még inkább: mi a valódi értelmezési tartománya?

A Bika jegyének a klasszikus asztrológia által ismert jellemvonásaiból kell kiindulnunk, de mindenképpen hozzá kell kapcsolnunk azokat a jelentéseket, értelmezéseket, amelyek az asztrológia és egyéb megismerési területek fejlődéséből származnak. Tudjuk, hogy a Bika föld jegy, minőségileg pedig szilárd jegy és azt is, hogy a Vénusz az uralkodó bolygója. Az asztrológiai házak közül a kettes ház a megfelelője.

Általában az esztétikumot, a stabilitást, a biztonságot, a vénuszi szépség vonzerejét sorolják ide, mint általános jelentéseket. Azt is mondják, hogy a Bika nehézkes, lassú, mert mivel a föld elemmel áll analogikus megfelelésben, felveszi a föld tulajdonságait, a nehézséget, a változásokkal szembeni konok ellenállást. Szereti a kényelmet, az érzelmi és anyagi biztonságot és a változások sürgető kihívására nagyon nehezen mozdul, inkább megmarad jelenlegi és viszonylag szilárd helyzetében, konfort-zónájában. Ha mégis erőlteti valaki vagy valami a változásra, akkor makacs, nyakas lesz, és szívósan kitart változni nem akarása mellett.

A már említett kettes ház a Bikának az életterületbeli megfelelője. Ez a ház azt az életterületet jeleni, amit eddig úgy ismertek, hogy az anyagi eszközök, a pénz életterülete. Most is így ismerjük, csakhogy egy kicsit kibővül a kettes ház jelentés-horizontja, annál is inkább, hogy a mai ember életében sokkal nagyobb és gyakran félreértelmezett jelentőséget kap ez az életterület, mint amit valójában jelent.

Az eddigi értelmezések is tudtak a Bika diszharmonikus tulajdonságairól, nevezetesen a túlzott anyagiasságról, a testiség meghaladni nem tudásáról, az erős birtoklásvágyról, a torkosságról, csakhogy ezen tulajdonságok felsorakoztatása után ki is merült az értelmezés, nem tudták világossá tenni, hogy ezek a vonások milyen metafizikai tartományokban gyökereznek, így azt sem tudták igazán megmutatni, miképpen oldhatók fel ezek.

Ha egy jegyről, a neki megfelelő bolygóról és házról úgy próbáljuk megadni az értelmezést, hogy közben bevonjuk a vele kapcsolatos metafizikai ismereteket, minden bizonnyal olyan képet sikerül megformálni, amely valóban fedi az illető jegyet, bolygót, házat. Az utóbbi idők asztrológusai ráláttak erre, de mivel a pszichológiát találták a rendelkezésünkre álló egyik legjobb "emberismerőnek", társították a klasszikusabb asztrológiai értelmezések meghaladottnak bizonyuló formáit a modernebb, az embert egységes egészében felfogni akaró pszichológia legkorszerűbb felfedezéseivel. Így születtek meg olyan művek, amelyek nagyon sok értékes információt nyújtanak, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a legmélyebb alap a megtisztított metafizika.

 

Mit jelent ez? Kövessük végig most a Bika értelmezése során!

A Bika alapvető és pozitív tulajdonságait könnyen megértjük, mert szorosan kapcsolódik a jegy szimbolikájához- a szabályos kör tetején az ugyancsak szabályosan elhelyezett félkör, továbbá a jegy elembeli megfelelőjéhez- a földhöz, és végül a jegy minőségéhez- a szilárd minőséghez. Így érthető, hogy honnan következik a stabilitás, kitartás, a biztonságosság elve, a harmónia, az esztétikum. A probléma a diszharmonikus vonások, tulajdonságok, tartalmak magyarázatánál adódik. Honnan származik valójában a torkosság, a csillapíthatatlan birtoklásvágy, a nyakasság, a kényelem-központúság, az anyagi és érzelmi biztonsághoz való nagyon erős kötődés. Nyilvánvaló, hogy az egoizmus, az önzőség nem ad és nem is adhat kielégítő választ. Olyan megállapításokká válik ez a magyarázat, amelyből nem következik semmi. Megállapíthatjuk ugyan, hogy a diszharmonikus Bika birtoklásvágya, torkossága stb. mögött az egoizmus áll és itt ki is merült a magyarázat, merő megállapítás marad, még akkor is, ha igaz. Skorpióban, Oroszlánban, Rákban és felsorolhatnám a többi jegyet is, megtalálható a megfelelő színezetű egoizmus, tehát egyáltalán nem a Bika "kiváltsága" egoistának lenni. Tehát, tovább kell menni az értelmezésben, mert a diszharmonikus Bika-tulajdonságoknak nem végső, tehát nem letisztított magyarázata az egoizmus. Inkább nézzük meg, hogy mi áll egyik "kedvenc" ragaszkodási és vágyakozási tárgya mögött, nevezetesen az eszközökkel való rendelkezés, az eszközök birtoklása mögött, beleértve az eszközök eszközét is, a pénzt. Nézzük meg, hogy mi a viszony egy esetleges és feltételezett egoizmus és a birtoklási tendencia között. Metafizikailag inkább takar egy ki nem érett ego-t, ént az eszköz-centrizmus, mintsem egy kiforrott, kibontakozott, személyesen megszilárdított ént. Mindezt azért, mert metafizikailag ismert tény, hogy az eszköz semmi egyéb, mint olyan közvetítő, intermediátor, amely az emberi lény bizonyos megvalósítási mozzanatait hívatott segíteni. Minél több eszköz kell ahhoz, vagyis minél több intermediátor, közbenjáró tényező, azt is jelenti, hogy ezek nélkül a lény, az ember annál tehetetlenebb, erőtlenebb, létezésre képtelenebb.

Vigyázat! Itt most nem egy módszeres eszköz-szidás folyik, mert az eszközöknek megvan a maguk értelme, értéke, helye, és ahogy a horoszkópból a kettes házat, úgy ezt az életterületet sem lehet kivágni a létezésből.

A baj ott jön be, ahol most tartunk, vagyis amikor és ahol bizonyos eszközök és az eszközök eszköze, a pénz olyan, metafizikailag meg nem engedhető szerepet kezdenek játszani, olyan szélsőségesen kihangsúlyozott fontosságot kapnak, vagyis adunk mi ezeknek, amely nagyrészt indoktalan, illegitim és csak arra jó, hogy felfaljon egyéb, ugyanolyan fontossággal bíró életterületeket, hogy felfalja végül magát az embert. Íme, a torkosság egyik paradoxonja, vagyis maga a kérdés, hogy: ki fal fel kit?, helyesebben, mi fal fel kit?

Az egyén által birtokolt eszközöknek van egy másik jelentése is. Az egyik, amiről volt szó, miszerint az eszköz egy olyan közbenjáró, közvetítő forma és tartalom, amely segíti az egyént bizonyos megvalósításaiban, realizációiban. A másik, ugyanolyan fontos jelentés, hogy az egyén által birtokolt eszközök nem mások, mint magának az egyénnek a kiterjesztései, amelyet semmilyen helyzetben sem szabad az egyénnel összetéveszteni. De mivel a kiterjesztett eszközök nagyon nyilvánvalóak, szemléletesek és tárgyiságukban valóságosak, sok embernek az a képzete, hogy a kiterjesztett eszközök feltétlenül jelentik magát a kiterjesztőt is. Ezt az elvet(téves elvet) önmagukra alkalmazva, feltételezik, hogy körülhalmozva magukat az eszközök sokaságával, el fogják érni a kiforrott, kiérett, megszilárdított én önmagából sugárzó biztonságát, stabilitását és létörömét, boldogságát. Csakhogy nem. Mert az eszközökkel való rendelkezés vagy nem rendelkezés nincsen éppen olyan szigorú, akár matematikai képletbe tömöríthető összefüggésben az igazi értékkel, vagyis a tudatosan kiérlelt, megszilárdított énnel és az ebből adódó létharmónia-állapottal. Úgyhogy, távolról sem merül ki az egoizmusban a magyarázat. Sőt, érthető, hogy miért olyan görcsösen egoista valaki - ha egyáltalán az-, hiszen ha nem rendelkezik azzal az információval, hogy éntudatát kellene kicsiszolja, fejlessze, oldja, szilárdítsa, tisztítsa, alakítsa, tágítsa stb., akkor nem marad más szegénynek amiben kapaszkodnia, csak a látható, fogható eszközvilág. Akárcsak az előbbi példában, itt is inkább egy ugyan görcsös, de valójában gyenge én húzódik meg a háttérben, nem egy erős én, akinek egyéb dolga se lenne, csak az, hogy lemondjon az egoizmusáról. Ebben az esetben a vádlottak padjára ültetett egoizmus felmentést kap a legfelsőbb metafizikai bíróság szintjén, mert tudvalévő, hogy a szellemi lényegtől eltávolodott emberben állagmegóvó funkciót, védő, védekező működést tölt be a nevén nevezett egoizmus. Ha elvennénk ezt az illetőtől, lehet, hogy egyéb fontos életfeladatait meg nem oldva összeroppanna. Ismét egy pontosítás: ez itt most nem az ego, illetve az egoizmus dicsőítése, hanem egy metafizikai magyarázat arra vonatkozólag, hogy miért egoista az egoista és miért társítunk bizonyos, más ember részéről tett megnyilvánulásokat az egoizmussal.

Hogy miért vált ez már majdnem korszellemmé?

De álljunk csak meg egy pillanatra!- az egoizmus korszellemmé vállása?…-micsoda filozófiai, pszichológiai de főleg spekulatív "kibekkelése" lenne ez a problémáknak, ha felhúzva az általánosítások univerzális méretekig tágítható gumibugyiját a jelenségre, azt mondanák, hogy tulajdonképpen az egoizmus kollektívvá válása hozza ezt az áldatlan helyzetet, hogy mindjárt alig van valahol személy, emberi egyén, annál inkább az eszközök kavargó áramlása…["Felfalták az embert az eszközök…"]

A magyarázat sokkal egyszerűbb. Meglehet, hogy van egy egész emberiség szintjén túlhangsúlyozott "eszköziesség", azonban, hogy az egyes ember hogyan viszonyul mindehhez, csakis a születési horoszkópjából olvasható ki. Hogyan? Úgy, hogy vagy nincs, vagy van a horoszkópjában Bika, kettes ház, Vénusz motívum és ha van, akkor értelmezhetővé válik, hogy milyen személyes vonatkozásokban, árnyalatokban van jelen. Ha meg nincs, akkor ebből az következik, hogy az anyagiakkal, az eszközökkel, a pénzzel való gondjai nincsenek? Nem következik szigorúan ez, mert a személyes értékek nem merülnek ki a kettes házban, a Bikában, a Vénuszban és könnyen előfordulhat, hogy az illető egyén személyes értékválságát pontosan ezekre az általánosan és felszínesen elterjedt területekre vetíti ki, ami az eszközökkel való rendelkezésnél vagy nem rendelkezésnél megáll, mint okfejtés és magyarázat. Lehet más verzió is. Személyes értékválságnál, például egy Jupiterhez kötődő probléma, ölthet olyan megnyilvánulási formát, miszerint pénzbeli, eszközbeli válságok körül forog a probléma kereke. Azonban ilyenkor az éleslátású asztrológusnak rá kell látnia, hogy itt sem nem a pénzbeli, sem nem az egyéb eszközbeli problémákban és azok feloldásában van a kulcs, hanem az illetőnek abban a személyes értékválságában, melyben önmaga iránt teljesen vak, nem tudja maga helyét, fontosságát, személyességét, létezési súlyát meglátni, megtalálni az életében. Látható, tehát, hogy egy személyes horoszkóp értelmezésében sokkal mélyebb jelentése van egy jegynek, egy bolygónak, vagy egy háznak.(mint, ami megállhatna az általánosítások szintjén.)

 

Amikor a Nap a Bika jegyébe ér és egy hónapon keresztül mintegy átutazik e jegyen, akkor az általános időminőségben szubtilisen, finoman jelen vannak ezek a vonások, amelyekről szó volt. Csak ne felejtsük el, hogy a Napon kívül még van kilenc asztrológiai planéta, amelyek úgyszintén részt vesznek egy adott időminőség jelképértékű visszatükrözésében. És azt se felejtsük el, hogy az asztrológiailag értelmezhető időminőségek különböző módon hatnak az egyes emberekre, hiszen mindenkinek eltérő a személyiségszerkezete, eltérő a horoszkópja, de eltérő a tudatossági színvonaluk is, személyes megvalósítási-integrációs állapotuk is. Egy biztos: amint egy jegybe ér a Nap és azon végighalad, nagyon jó szellemi gyakorlatot jelent, hogy az illető jegy jelentését végiggondoljuk, megvizsgáljuk, és egyes elemeit újravizsgáljuk.

 

A Bika torkos, a vele szemben levő jegy, a Skorpió mohó, vagyis ezek a nagyon durván megjelölt diszharmóniái az említett jegyeknek. Minden bizonnyal, az értelmezési "pakkban" megvannak ezek a tulajdonságok is, azonban ha most a Bikát a vele szemben levő poláris kiegészítő jegy segítségével, a Skorpióval akarom megközelíteni, a következőket kell figyelembe venni. A Bika görcsösen ragaszkodik biztonságához, amit leggyakrabban birtokolt eszközeiben talál meg, a Skorpió nem tud elengedni bizonyos állapotokat, körülményeket, tartalmakat, mert létét, lényét azonosítva ezekkel úgy látja, hogy ezek elengedése létének megsemmisülését is jelentené. Mindez úgy látszik, hogy ugyanarról van szó, csak más megfogalmazásban. Egyik ragaszkodik, másik nem tud elengedni. Végül is, látszólag azonos problémáról van szó. Különbség azonban mégis van. A Bika ragaszkodása más, mint a Skorpió elengedési képtelensége, vagyis a Bika görcse, más, mint a Skorpió görcse. Egyáltalán, különbözik az énmeghatározási kísérletük, egoitásuk jellege. Annyi a különbség, mint az között a két ige között, hogy "birtokolni" és "hatalommal rendelkezni". Nem készíthetünk itt most egyveleget a két igéből, csak azért, hogy megkapjuk a "hatalmat birokolni" kombinációt, nem sokra vezetne. Mert a Bika inkább erre a földi valóságra alapoz, úgymond két lábbal a földön szeret állni és egész valóságlátásával erre a földi, világi valóság-zónára összpontosít, ami még nem jelenti feltétlenül azt, hogy szellemtelen és materialista (amennyiben tudomása van a földi valóság alapjait képező metafizikai valóságról is). A Skorpió(ez is szilárd jegy, csak a víz elemhez kapcsolódik) nem tudja valóságlátását és megvalósítási törekvéseit a stabilan birtokolt eszközvilágban tartani és nem tudja a két lábbal a földön álló ember tárgyiasnak tűnő józanságát sem alkalmazni magára, mert másak a spirituális tartalmai. A Skorpióban-mivel nagyon szorosan kötődik e jegyhez-, állandóan jelen van, akár rejtetten, akár nyilvánvalóan az "emlékezz a hálálra!" vagyis az a tudat, hogy márpedig egyszer csak itt kell hagynia ezt az egész földi életet. Ezért inkább olyan mentális, szellemi, pszichés, asztrális stb. erőkre, hatalmak megszerzésében látja a megoldást, amelyekkel nemcsak földi javakhoz lehet jutni- akár ezekhez is-, de továbbmenve ezeken alkalmazhat pszichikai, mentális síkokon is. Tehát míg a diszharmonikus Bika zsarnokká válva a párját tárgyi tulajdonnak fogja fel, addig a zsarnokká vált diszharmonikus Skorpió egy érzelmi-lelki terrorista, aki párját érzelmileg zsarolja.

Asztrológiai tanács: a Bikának ki kell engednie birtoklási görcséből, a Skorpiónak el kell engednie rejtett-vagy olykor nem is éppen olyan rejtett- hatalmi törekvéseiből. Mind a kettőnek ki kell alakítani egy korrekt ént saját magából, saját magában. Ez a korrekt én, egy tágabb, szellemibb, oldottabb, de éppen görcsmentes oldottságában szilárdabb- metafizikai értelemben szilárdabb én. Az az én ez, amelyben már jelen vannak az egyetemessé válási tendenciák. Az egyetemessé válási tendenciákon azt értem, hogy az ember hajlandóságot mutat arra, hogy megismerje önmagával együtt a mást, a másikat is, hogy megismerje azt, amibe mindannyian bele vagyunk ágyazódva, vagyis az egyetemes létezést. Dnyána móksa- megismerés általi megszabadulás, mondja a hindu hagyomány. Így már érthetővé válik az is, hogy valójában nem megmenekülést, elmenekülést, megszökést értettek a megszabaduláson, hanem az egyéni görcsből való kioldódást, nyitást az egyetemes létezés felé. Ez utóbbiak, metafizikai módon nem hogy hígítanák, gyengítenék az ént, hanem ellenkezőleg megszilárdítják egy magasabb létszínvonalon.

Ha alkímiailag akarjuk megkezdeni a Bika problematikájának feloldását, azt lehetne mondani, hogy először egy kis vízzel meg kell próbálni feloldani a benne levő megkeményedett, megrögösödött földet. A Bika megrögzött eszközcentrizmusához kell tölteni egy kis vizet. Ez a víz a szellemi víz, vagyis megérteni és elfogadni azt, hogy ősanyatermészet gondoskodik az eszközeinkről, ami nem jelenti azt, hogy készen meg is kapjuk, hiszen meg kell szereznünk valamilyen formában azokat, de görcsösnek (félelmünkben, aggódásunkban) nem kell lennünk. Mit ültetünk mi el? Esetleg egy búzamagot, amelyből búza lesz. Annak ellenére, hogy a modern tudomány és technika befolyásolni tudja ezt a folyamatot, az, ahogy a magból búza lesz, az mindig megmarad az ősanyatermészet misztériumában, amit mi el tudunk fogadni, mármint ezt a határtalanul érzékeny és teremtő "vizet", az áldáshozó esőt, a természetben megnyilatkozó bőséget. Valahogy így kell vízzel elegyíteni a letapadt, megkeményedett földet és várható, hogy a "Bika-problémás" ember kissé ki fog tudni engedni általa jól megindokolható egzisztenciális görcséből, ha igazán be tudja látni, hogy a dolgok megteremtődésének azért vannak sokkal finomabb, szubtilisebb, de nem kevésbé reális alapjai is.

 

 


Publikálva: 2008-07-11 18:44:09
Megnézve: 7232

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735046
Most az oldalt nézik: 6 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 6)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása