Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
A Spirituális Napló

...  ...  ...

   

                               
Napjainkban már igen kevés azon emberek száma, akik nem tudnak írni, olvasni. Megtanultuk, megtanítottak rá. A mai ember ezt az írás, olvasás képességét legelsõsorban a külsõ, az emberközötti kommunikációban, valamint a személyes érvényesülést szolgáló ismeretszerzésre használja, az életében legtöbbször ezzel ki is merül az írás szerepe. Pedig az írásnak van egy a belsõ dimenzióval, a valóság teremtõ képzeletünkkel, illetve a tudattalanunkkal való összekapcsolási funkciója. Ez legalább olyan fontos, mint a mindennapi külsõ kommunkációnk és nem túlzok, ha azt állítom sok esetben még sokkal fontosabb. Ugyanis számos külsõ drámától, fölösleges nézetéeltéréstõl és egyéb váratlannak látszó, vagy éppen túlzottan is hosszú ideig fennállani látszó sorskízistõl mentjük meg magunkat, amennyiben megtanulunk kommunikálni mélyebb önmagunkkal. Ahogy a kapcsolatot a külvilággal (annak azon szereplõivel is, amelyek elsõ látásra nem túlzottan szimpatikusak) fel kell vegyük és kommunkálnunk kell, mivelhogy kommunkáció nélkül az emberi fejlõdés elképzelhetetlen, ugyanígy a saját belsõ tartalmainkkal is meg kell tennünk. Vannak esetek ugyanis, amikor a legelemibb kommunkáció is elveszik, megszünik bizonyos belsõ késztetéseinkkel mivelhogy tudatosan úgy döntünk, nem fontosak, átléphetõek, félretolhatóak, elháríthatóak. Így aztán ezen mellõzött, de kellõképpen át nem világított, végsõ helyére nem tett és ezáltal fel nem oldott, tehát a mélyben aktuális és ezért visszatérõ érzéseink, vágyaink, képzeteink vagy éppen szorongásaink, félelmeink a legtöbb esetben betegségek, anyagi, személyi veszteségek formájában fognak visszaköszönni a tudattalanunkból és az azzal szorosan összefüggõ külvilágból.
A fiatal, 14 és 16 éves, korunk körül, elég sokunk szükségét érzi a írásnak, a belsõ kommunkációnak.
Aztán késõbb, ezen önálló szellemi ébredésünk, valamint az ezzel összefüggõ krízisekben és választásokban bõvelkedõ életperiódus nyomásának elmúltával, a korábban naplót író személyek nagy része elhagyja eme foglalatosságát. Sõt, néha kicsit még szégyenkezve is tekint vissza, annak tudatában, hogy volt egy ilyen romantikus idõszaka, amikor leírta élményeit, gondolatait saját magának. Pedig, nincs amiért, az írásnak fontos szerepe van a személyes fejlõdésünkben és nem véletlenül az emberiség igyekezett tudását írásban rögzíteni. Vagy talán fiatalkori önmagunkat értékeljük utólag alá, idealistának, naivnak látva akkori meglátásainkat s nem találva elég fontosak, meghatározónak az akkori gondolatainkat, talán a személyünket. A saját életünk alakulása szempontjából mindenképpen az volt, mivelhogy ez volt az elsõ próbálkozás az önálló, autonom gondolkodásunk, létünk irányába. Másrészt a még kezdetben eléggé csiszolatlan fiatalkori gondolataink, meglátásaink sok esetben fontosabbak, mint a késõbbi a civilizációs logikának többnyire behódolt, önféltési és az életmegnyerési spekulációink, negatív koncepcióink, kellõképpen felül nem vizsgált hiedelmeink, a megváltás, az igazság keresés, az Isteni létezés szemszögébõl, még akkor is, ha valóban ezen idõszak tázisei nem mind állják ki az idõk próbáját.
Mindazon által én nem egy leírásszerû, "romantikus" naplóírásra szeretném felhívni a figyelmet, ebben az írásban, hanem a befelé fordulás, az önmagunkhoz való õszinteség és nem utolsó sorban a személyesség fontos szerepére, amely a naplóírás által valósul meg a legkönnyebben. Tudjuk ugyanis, csak ami személyes csupán az egyetemes. Az egyetemesség elve nem kívül a sokaságban, hanem belül a személyben tud megvalósulni a legtisztábban és a legátfogóbban.
A spirituális naplóról tudni kell, legalább három, rendkívül fontos funkciója van: a személyesség, az igazságkeresés és a tervezés.

A személyesség.
A naplózásnak egyik legfontosabb feltétele, biztosak legyünk abban, soha senki nem olvassa el rajtunk kívül s mi sem olvassuk fel másnak. Ezen alapfeltétel teljesülése nélkül nem érdemes belefogni, mert tévútra visz az egész igyekezetünk, idõ elfecsérelés, legjobb esetben, a naplózással eltöltött idõnk. A naplóírás az Isteni lényünkkel, lényegünkkel való társalgás, egyfajta Isteni kiegyenlítõdés az egyéni, individuális énünk (létünk) és az egyetemes énünk között, amennyiben jól sikerül. Számomra és az Isten (a Felettes Énem) számára fontos mindez elsõdlegesen és senki másnak nincs közvetlen köze hozzá. Ezért ne is gondolkozzunk abban, hogy bárkinek, bármikor is megmutatjuk, megmutathatjuk.
Mindenki számára fontos az õszinteség befele is, hiszen a grafológusoktól tudjuk, a civilizált európai ember hazudik a legtöbbet, ugyanakkor Nietche is rámutatott: elenyészõen kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képest, amit magunknak hazudunk. Ez nagyon fontos, a legtöbbet az ember saját Isteni lénye, lelkiismerete elõtt komédiázik. A naplózás lényege éppen a másoknak meg nem mutatásban áll. A Napló nem a barátunk, a barátnõnk, a férjünk, a feleségünk vagy valamely más külsõ közönségünk meghatására készül, nem azért készül, hogy bárkit is elkápráztassunk, meggyõzzünk vele, hogy bárki is meghatódjon a mi felfedezéseinktõl, esetleg irodalmi teljesítményünktõl, s az elején az elméleteinktõl, életfilozófiánktól. A Napló elsõsorban a mentális, valamint spirituális összeszedettségünk elérését és fenntartását, az imaginációk (életképzeletünk) és tudattalanunk tisztítását szolgálja és nem világi (külsõ) célokat. Mentális rend és következetesség nélkül ugyanis vagy rendetlenség és sodródás lesz az gondolatainkban, életképzeletünkben s nem utolsósorban az életünkben, vagy, éppen ellenkezõleg szûklátókörûség, sablonosság, aminek következménye az unalom, az ismétlõdés, a kényszerû, értelmetlennek (látszó) néha megmagyarázhatatlan élethelyzetek és a fejlõdés csökkent mértéke. Vannak emberek, akiknek életfilozófiája egy fél gépelt oldalon elférne, mondja a férjem, s valóban, az esetek többségében így is van. A tudatosan kimunkált, beváló, világosságot és eredményt hozó életkoncepció a legtöbb esetben egy ekkora helyen el szokott férni. Azonban ennél számosabb és gyakoribb szokott lenni a féltudatosság határát súroló hiedelemrendszerünk, nem beszélve a tudattalanunkban meghúzódó rejtett programokról. Nemegyszer derül fény a rejtett, addig észre nem vett, kellõképpen nem tudatosított magatartásunkra, gondolat, szó, tett szakadásunkra a naplózás közben, amely fölött átsiklottunk volna különben, de amely egyébként lényeges és fontos összetevõje a lelki és gyakorlati életünknek. Ugyanígy kerülnek nagyító lencse alá és ezáltal korrekció alá is a magától értetõdõnek gondolt és tartott elképzeléseink is szép lassan a naplózásaink során.
Az írásnak ugyanis nagyelõnye a beszéddel és az írásba nem foglalt gondolkozással szemben, hogy lelassítja a gondolkozás, a gondolatáramlás folyamatát és ezáltal egy adott témára való fókuszáltságot spontán módon fenntartja, amely által sokkal alaposabban, mélyebben tudunk körbe járni számunkra lényeges élettémákat, problémákat. Számos dolgot rendezünk magunk körül, a munkánkban fõként és a külvilágban, csupán a saját gondolatainkat nem rendezzük kellõképpen, az elmélyítésrõl nem is beszélve. A rendszeres naplózás hozzásegít, hogy legalább azzal tisztában legyünk, mit is gondolunk valójában egy adott témában és egyre nagyobb jártasságra tegyünk szert saját belsõ lelki tájainkon. Ezáltal egyre pontosabb, helyesebb értelmezésekre jussunk. Ugyanakkor, figyelemreméltó az is, hogy amit már egyszer leírtam, viccesen fogalmazva, amiben magammal megegyeztem a naplómban, arra napközben nem kell visszatérnem többet, az nem terheli a mentálomat, a gondolkozásomat és a gondolkodásom, a lényem nyitott az új perspektívák, az új gondolatok iránt, akár abban a témában is. Ameddig ezzel szemben az olyan képzetek problémák, gondolatok, elképzelések, amelyeket nem írtam le, azok minduntalan, ugyanúgy körbeforognak a fejemben és el sem tudom engedni õket, de számottevõ elõrelépést sem tudok bennük tenni. Ez a személyes megfigyelésem, amelynek eredményeként tartom nagyon fontosnak a spirituális napló vezetést és ajánlom mindenkinek, aki önmagával szemben igényes és fejlõdni akar.

Az igazságkeresés.
A spirituális napló második legfontosabb funkciója, célja az egyéni igazságkeresés. Bár az utóbbi idõben csökkentettem az elolvasott könyvek számát, azt mondhatom sok könyvet elolvastam életem folyamán, de azt vettem észre, az olvasás semmit sem ér az egyéni gondolkozási és tapasztalati rendszerembe való tudatos beépítés nélkül, vagyis a kapott információn való elgondolkozás nélkül. Olyan ez, mint amikor eszik az ember, de mohóságában a bekebelezésre koncentrál csupán, az emésztésre, feldolgozásra nem. A vége gyomorrontás lesz. Ahogy a fizikai formában felvett információt, az ételt, jól meg kell rágni és emészteni, vagyis darabjaira kell szedni és mindenik elemét külön, külön megvizsgálva, beazonosítva lehet igazán felhasználni, úgy a mentális információval is ugyanezt ajánlott tenni. Különben hiábavalóan eltöltött idõ az olvasás, mert úgy sem marad meg annyi belõle, amennyi megmaradhatna a kellõen elmélyült személyes foglalkozással, a saját korábbi tapasztalatokkal, elgondolásokkal, nagyjából már letisztított gondolati elemekkel való összekapcsolással, megítéléssel. Nyilván mindenki maga szabja meg, mennyire akar tüzetesen felülvizsgálni valamit, ehhez mindenképpen jó eszköz a naplóírás.
Másrészt a naplóírásnak egyik legfontosabb célja a mindennapi események spirituális jelentésének megkeresése, a szellemi gyökökre való visszavezetés, a spirituális igazságkeresés. Naplóírás közben a magam csendjében, olyan összefüggéseket keresek és látok meg, amelyek mellett különben elsuhannék a felszínekhez szokott érzéki, érzelmi és gondolati, benyomások hatására. Ebben a keresésében segít az adott helyzet, valamely elmélet, vagy bármi egyébnek az egyetemes törvények tükrében való megvizsgálása. Biztosak lehetünk, amennyiben van türelmünk egy élethelyzetet, problémát mind a tíz egyetemes törvényen keresztûl vezetve megvizsgálni, azoknak fényében átgondolni, sokkal teljesebb képet nyerünk a problémakörrõl, élethelyzetrõl, mind annak elõtte, valamint tisztábban látjuk a jövõben megteendõ értelmes lépéseket is. Az elsõ lépésként, az egyetemes törvényeket figyelem elõtt tartva, megkereshetjük mennyiben, milyen minõségben, mikor járult hozzá a mi imaginációk (életképzeletünk) az adott helyzet kialakulásához. Ez máris a mágia és rezonancia egyetemes törvényéhez kapcsolódó, a kauzális felelõsségvállalásnak az elsõ és legfontosabb lépése. Ezután jöhet a kompenzáció (analógia), nemek, a polaritás, a ritmus és ciklus, az ok és okozat (a következmények felmérése), a fejlõdés, a szeretet (egység) és az abszolutum (a kiegyenlítõdés) törvényének alapján történõ felülvizsgálás. ( Az egyetemes törvényekkel kapcsolatos leírást az oldalunkon talál és kérdezni is lehet a vendégkönyvben vagy a fórumon.) Még kiegészítésként hozzátenném, nem utolsó sorban mindennek a saját születési horoszkópomhoz való hozzákapcsolásának, visszavezetésének fontosságát. A születesi képletemmel való összekapcsolás során értem meg igazán ugyanis, miért is kellett nekem egy adott élethelyzettel találkoznom az Isteni Igazság fényében. Ehhez azonban szükségem van az analógiás gondolkodásban való jártasságra, mert semmit nem ér a naplóírás, gondolom ez eddig eléggé érthetõvé vált egyébként, ha megmaradok a külsõ okok boncolgatásánál, a szomszédra, a páromra, az idõjárásra, az intézményre, a vírusokra való visszavezetésnél, s netán haragnál. S máris ott tartunk az analógia törvényénél, valamint az ok okozat és a mágia törvényénél. Az analogikus megfeleléseket megkeresve lehet összekapcsolódások keresni a látszólag semmilyen összefüggéseket nem mutató jelenségek, probléma elemek és a személyem különbözõ struktúrái között például. Az analógiákat úgy találom meg, ha az adott eseménynek, a benne szereplõ személyeknek, tárgyaknak, jelenségeknek a külsõ megnyilvánulásaiból kikövetkeztetem, milyen belsõ tulajdonságokkal rendelkeznek, s ezáltal milyen egyetemes tartalmakkal állnak összefüggésben, ehhez fogódzókat számos asztrológia könyvben találni lehet, ugyanis az asztrológia éppen az analógiás kapcsolatok feltérképezésének, beazonosításának mentális tudománya. Számtalan példát lehet erre adni, amire most nem térek ki. Ezen kívül az egészségi problémákkal összefüggésben jó támpontokat kínálnak a Dethlefsen és a Rüdiger Dhalke könyvei is.

A tervezés.
A sorsalakításnak két fontos kulcsa van, a személyes a kauzális felelõsségvállalás, amirõl korábban írtam, valamint a tervezés. A kauzális felelõsség vállalással összefüggésben, annyit el kell mondanom, hogy a gyakorlati és spirituális életfeladataim ismerete nélkül, (szinte) lehetetlen ebben gondolkozni.
Életterv nélkül a sorsom hajója a pillanatnyi hangulatok, ötletek, a megkívánt múló divatok, valamint a negatív programjaim (asztrológusi szemmel nézve a Sárkányfarkam, a Lilithem, a negatív fényszögekbõl kikövetkeztethetõ gyengeségeim) hullámverései és szelei kénye kedvének, hányattatásának van kitéve. Ezért elengedhetetlenül szükséges az életterv. Az életterv lehet hosszú távú. Mindenképpen szükséges, legalább nagyvonalakban tudni, tudatosítani: hová akarok megérkezni, melyek a távlati terveim, milyen helyzetben szeretném látni magamat 5, 10, 15, 25 év múlva. Ugyanakkor a terv lehet rövidebb távú, kisebb futamidejû is, amelynek mentális elõkészítése legalább olyan fontos lehet, mint a hosszú távú tervé. A naplómba tehát, mindezeket jól megalapozhatom, kidolgozhatom, átgondolhatom és természetesen késõbb is ellenõrizhetem és korrigálhatom (esetleg megváltoztathatom), ha szükséges. A visszajelzéseket, következményeket értelmezhetem. A spirituális naplóm tehát a legérdekesebb, a legkötetlenebb mentális alkímia laborom, valójában.

Eme kis ízelítõ után mindenkinek termékeny ön- és igazság- felfedezõ spirituális naplózást kívánok a továbbiakban!


Dénes Mária


Publikálva: 2008-07-11 18:45:05
Megnézve: 4269

Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2020-06-04
Oldal látogatva: 735125
Most az oldalt nézik: 5 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 5)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[648 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása