Dénes Albert és Mária honlapja
Az élet asztrológiája
„A bolygók hatásai”

Gyakran lehet hallani horoszkópértelmezésekben vagy az ezekkel kapcsolatos asztrológusi beszélgetésekben a Hold, Nap, Szaturnusz és más bolygók hatásáról. Sokszor bizonyos fényszögek hatásáról is szó van. Mindez tovább erősíti azt a tévhitet, hogy a bolygók hatásai irányítják sorsunkat. Erről egyébként számos asztrológus meg is van győződve, vagy legalábbis úgy tesz, mintha meglenne. Vitathatatlan, hogy asztronómiai értelemben, és lehet, hogy más értelemben is, hatással vannak ránk a bolygók, ennek egyik jó példája a Hold. Igaz, hogy a Hold nem bolygó, de mint asztrológiai planéta, a bolygók közé van sorolva, akárcsak a Nap, amely ugyanvalóst nem bolygó. Ez így rendben is van. Ha a Nap hatását vesszük, semmi kétség nincs, hogy erőteljes és életünket meghatározó módon hat ránk. A távolabbi bolygók is kell hassanak valamiképpen, hiszen az égitestek között fellépnek bizonyos hatások, amelyekből mi is, érző és gondolkodó lények, részesülünk valamilyen formában. De, mondom, az asztrológia nem ezeknek a hatásoknak a tanulmányozásáról szól.

            A bolygók hatása itt egy egészen más jelentést és értelmet kap. Az asztrológia az ősi szellemi hagyományok kapcsán tud olyan létalkotó erőkről, amelyek jelenlétét már egy pszichológiailag felvázolt valóságkép szintjén is sokkal jobban fel tudjuk fogni, mintha arra lennénk kíváncsiak, hogy vajon a Neptunusz, mint asztronómiai objektum hogyan hat ránk. Ezek a létalkotó erők áthatják az egész univerzumot, jobban mondva az egész megnyilvánult világot, valóságot, beleértve mentális, pszichikus világunkat is. Az asztrológia alapvető elemei, mint a jegyek, bolygók, házak mintegy összefüggésben állnak ezekkel a létalkotó erőkkel, mondhatni, amolyan jelölő-jelölt viszonyban, ahol is az asztrológiai szimbólumok jelölik ezeket az erőket. Mi nem jelölő-jelölt viszonyt mondunk, hanem az analógia szót használjuk, amely megfelelést jelent, s ildomosabb az asztrológia gyakorlatában ezt használni. Annyit azonban fontos megérteni, hogy nem a horoszkóp, nem a szimbólum, nem az asztronómiai objektum az, amelyik meghatározó módon hat ránk, hanem a létalkotó, vagy létezésalkotó, vagy valóságalkotó- mindegy most, hogy melyiket mondjuk- erők. A fizikai kozmoszban is ezek az erők hatnak, mint ahogy nem fizikai szinten is. Nyilván, hogy ezek az erők a különböző létezési szinteken, tartományokban más és más módon nyilvánulnak meg, de lényegileg azok, amik éppen. Maguk az erők egymástól jól megkülönböztethetők, annak ellenére, hogy a létezésben együtthatnak, egy egyetemes összhangot adva a megnyilvánult valóságnak. Persze, hogy szóba fog kerülni az is, hogy ebben az összhangban vannak disszonanciák, és hogy ez az embert is mélyen érinti.

            Az asztrológiai bolygók közül ezeknek a létalkotó egyetemes erőknek felel meg egy-egy bolygó. Ezekből az is következik, hogy tíz létalkotó erőt tart számon a hagyomány. A tízes szám, mint a létalkotó erők száma más hagyományrendszerekben is előfordul egyébként, nem csak az asztrológiában. A jegyek olyan erőterek, amelyek szintén ezeknek a létalkotó erőknek a tartományai. Azt a spirituális-mentális mezőt jelzik, amelyen egy-egy bolygó áthalad a világfolyamat során. Itt most tisztázandó lenne, hogy ha mindent a létalkotó erők alkotnak, akkor mik alkotják azokat a tartományokat, amelyben előbbiek mozognak? Később sor kerül a tisztázásra, most ez csak fölöslegesen bonyolítaná ezt a szöveghelyet. Egy horoszkópban azt láthatjuk, hogy amikor egy személy született, akkor a születés helyére kiszámított égi térképen a bolygók milyen jegyekben voltak éppen. A házak a konkrét életterületeket jelzik, ahol ezen erők úgy nyilvánulnak meg, hogy az számunkra a legkonkrétabb formákat ölti, hiszen a mindennapi tapasztalatokkal állnak összefüggésben, még akkor is ha egy konkrétumaiban nehezebben követhető házról van szó, mint például a tizenkettedik ház. A fényszögek a bolygók, vagyis a léterők közötti harmonikus vagy diszharmonikus viszonyokat, kapcsolatokat jelzik, egyben egy illető személy képességeit és problémáit. Vannak olyan elemek, amelyek nem a fentebb sorolt kategóriákhoz tartoznak, hanem asztrológiai helyek, vagy tengelyek. Ezekről is lesz majd még szó. Mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen az egész horoszkóp a létalkotó erők „munkájáról” szól és ha még tovább visszük a gondolatot, akkor mondatjuk úgy, hogy rólunk szól. Azonban vizsgálódjunk csak tovább.  

            A tudatosságban, a tudattalanban, a biológiai alkatban megnyilvánuló erők ezek. Azonban van egy kvalitásbeli különbség is. Az embert ezek az erők alkotják ugyan, de az alkotórészek összességével nem azonosítható az egész fogalma. Az egész ember, vagyis maga az ember nem azonosítható ezen erők összességével. Mindez semmit sem vesz el abból az igazságból, hogy az embert ezek az erők határozzák meg és léte ezeknek az erőknek a jelenlététől és működésétől függ. Az ember az a lény azonban, aki képes arra, hogy ezeket az erőket magában rendezze, átminősítse, legjobb tudása, lelkiismerete, valóságképe szerint.

            A horoszkópban vannak olyan elemek, mint a Sárkányfarok-Sárkányfej tengely, valamint a Lilith, amelyek nem a jegyek, a bolygók vagy a házak kategóriájába tartoznak, hanem egyebet jelölnek. Tehát, pontosabbá tehetjük annyiban az előbbi „definíciónkat”, hogy az asztrológia a létalkotó erők „munkájáról” szól, amely erők bennünk is működnek, valamint arról a viszonyulási módról, ahogyan ezekhez az erőkhöz viszonyulunk. Valahol mindebből következik az is, hogy a létezés, vagy a valóság egésze nem azonosítható csupán a létalkotó erőkkel és ezek működési módosulatainak összességével. A létezés, vagyis a valóság egésze több ennél, ami kvalitásbeli többet jelent. Így már a jegyek is jobban érthetők, mint olyan spirituális mezők, tartományok, amelyekben a létalkotóerőket jelképező bolygók mozognak.

            A Sárkányfarok-Sárkányfej tengely az életutat jelöli, amit meg kell tegyen az illető személy. A Sárkányfarok, vagy más néven Leszálló Holdcsomópont jelöl egy sor tendenciát, egy konkrét horoszkópban a jegynek és a háznak megfelelően, amit a személynek tudatosítani kell és meg kell haladnia, mégpedig abba az irányba, amit a szemben levő jegy és ház, vagyis a Sárkányfej, a Felszálló Holdcsomópont pozitív vonásai fejeznek ki. Tehát, az életút megjelölésével együtt az irányt is adja, hogy honnan hová kell eljutni. Például egy Rákban levő Sárkányfarok esetén mindig a felnőtté, az önálló személlyé válás problémája jön szóba. Az illető személy hajlamos, hogy függőségi viszonyban tartsa magát, legyen ez akár más személyektől, vagy csoportoktól, munkaköröktől, intézményektől való függőségi viszony. Nem mer önálló személlyé válni, aki tudatosan felmért szükségletei, szemlélete mellett állást foglal és ezért felelősséget is vállal. Mindig inkább meghúzódik más személyek mögött, akik az ő ügyéért is vállalják a felelősséget, a konfliktust. Ezért azzal fizet, hogy a felnőtt ember bőrébe bújtatott gyermek marad, nem tud igazán felnőtté, érett személlyé válni. Természetesen, nem csak az történik, hogy érdekeiért mások harcolnak és mások vállalják a felelősséget, hanem az is, hogy a fontos döntéseket is mások hozzák meg helyette, amelyek azonban rá is érvényesek. Ha olyan döntés születik, amely őt rosszul érinti, nyilván, hogy háborog, neheztel, haragszik, mélyen sérültnek érzi magát, de az nem jut eszébe, hogy ha valamikor elkezdte volna szükségleteit maga megfogalmazni és azért harcot, konfliktust, kockázatot és konfliktust vállalni, akkor most már talán ott tartana, hogy az életére vonatkozó fontos döntéseket ő maga hozhatná meg. Röviden szólva, ilyen jellegű problémákkal küzdhet egy Rák Sárkányfarokkal rendelkező ember. Ez az értelmezés persze módosul, árnyalódik az illető ember születési horoszkópjának egyéb összetevői szerint.

            Ha azonban, a horoszkóp segítségével nem tudunk rávilágítani egy ilyen, a magatartás alapjában levő tartalomra, akkor nyilván mindig a vezetők, a politikusak, a főnökök lesznek a hibásak a rossz döntések miatt. A személy soha nem gondolkozik el azon, hogy valahol vele is baj lehet, abban a tekintetben, hogy mindig megbújik egy langymeleg állapotban és a döntéseket, meg a gondoskodást másoktól várja el. Állandó nehezteléssel él, haraggal és aggodalommal, mert egyre inkább úgy tapasztalja, hogy rosszabbnál rosszabb döntések születnek és léte már veszélyben forog. Valójában az van, hogy egyre inkább sürgetővé válik az a szellemi igény, hogy felnőtté váljon, de ha ezt nem tudatosítja, akkor ez elmarad és a helyzete egyre siralmasabb. Örökös aggódása, neheztelése olyan bevésődött viselkedéssé alakul, amelytől már csak egy lépés a depresszió, a tartós depresszió pedig kitűnő talaja annak, hogy pszicho-szomatikus alapon egyéb betegségek alakulhassanak ki.

            Asztrológiai, metafizikai nyelven úgy lehet fogalmazni, hogy az előbbi példában szereplő személynek fel kellene ébrednie, éspedig a felnőtt, érett, önálló emberré válás tekintetében. Tanulja megfogalmazni maga a teendőket, tegye azokat meg, figyelje a következményeket, a folyamatokat, tanuljon, tapasztaljon és meg fogja látni, hogy a haragvó gyermetegség állapotából úgy kikerül, mint a pinty. Rájön, hogy saját sorsát maga alakítja, formálja, nem pedig a politikus, a főnök, az üzemvezető stb. Eddig is ő maga formálta, csakhogy egy gyermeteg módon nyilván hogy csak egy gyermeteg állapotig juthatott el. Az is érthető, hogy ezt ő egy kiszolgáltatottságként ítélte meg, egy tehetetlenségként, amíg rá nem eszmélt, miszerint nem így állnak valójában a dolgok, nem ez és nem ilyen a valóság. Nincs kiszolgáltatva senkinek, tudatosságától, tudásától, tetteitől, akaratától függnek a dolgok és nem másoktól, elsősorban. Az, hogy vannak személyek közötti viszonyok, kölcsönhatások és társadalmi, közösségi normák, amire tekintettel kell lenni, az más kérdés.

            Mindez egy megvilágító példa arra vonatkozóan, hogy mit is értsünk bolygók, jegyek, stb. hatásán. A példában szereplő elem nem is bolygó volt egyébként, hanem a Rák jegyében levő Sárkányfarok rövid jellemzése. Miféle hatás van itt? Egy személy magában hordozott viselkedési, magatartási „deficitjéről” volt szó, amelynek vannak gondolkodásbeli, érzelmi meg egyéb tényezői. Az asztrológiai értelmezés során a horoszkópban levő megfelelő elemek mintegy utaltak erre. Lehet, sőt valószínű, hogy az illető, amikor először jön, nem is úgy fogalmazza meg a problémát, hogy „kérem, nekem felnőtté válási problémáim vannak”, hanem mond egyebet, amelyek összefüggésbe hozhatók ezzel a problémával. Ha egy ilyen megfogalmazással jönne, akkor az értelmezés fele már akkor meglenne, amikor ezt kimondta. Továbbá csak azt kéne feltérképezni, hogy milyen egyéb, a problémával szorosabban összefüggő szempontokra kell figyelni, ahhoz, hogy a felnőtté válás folyamatán minél jobban, tudatosabban eredményesebben haladhasson.

            Tehát, a hatás szóval még akkor is óvatosan kell bánni, amikor már megállapodtunk abban, hogy itt nem asztronómiai objektumok hatásáról van szó. Áthelyeztük a hatásokat a létalkotó erők, valamint spirituális, mentális erők szintjére s még mindig azt látjuk, hogy így is óvatosan kell bánni a szóval. Egyáltalán, maga a „hatás” szó jelentése a problémás ebben az esetben. Vitathatatlan, hogy hatások sokasága közepette élünk, folyamatok milliói játszódnak le bennünk és körülöttünk és, hogy minden folyamatnak megvan a maga hatása. Éppen ezért és végső soron egyáltalán nem jobb, ha bolygóhatások helyett, létalkotó erők hatásáról beszélünk. A félreértés lehetősége éppen úgy megmarad. S pontosan a „hatás szó hatása” miatt. Jobb, ha arra összpontosítunk, hogy rendelkezünk egy olyan tudatossággal és olyan tudással, amelyből önismereti és problémaismereti kérdésekben el tudunk igazodni, persze anélkül, hogy tagadnánk erők, hatások létezését. Ha az önismeretre, valamint a problémákra, a feladatokra és lehetőségekre összpontosítunk, sokkal többet tudunk meg a horoszkópból. Vannak problémáink, amelyeknek sokszor önismereti komponensei is vannak és teszünk valamilyen megfogalmazást a problémával kapcsolatosan. Aztán, ha megnézzük a horoszkópot és tovább gondolkozunk, akkor kiderül több is ahhoz képest, ahogyan először megfogalmaztuk a problémát. Nyilván úgy, hogy magunkról addig vallott nézeteink is változnak. Amint így folytatjuk a vizsgálódást, lassan a teendők is körvonalazódni kezdenek, tehát világosabbá kezd válni a probléma megoldási lehetősége. Ezt a célt szolgálja valójában a horoszkóp és annak értelmezése.

            Mindemellett, természetesen továbbra is beszélhet bárki bolygóhatásokról. A „szakzsargonba” is már annyira bevésődött ez a kifejezés, hogy akár meg is tűrhető, azzal a megszorítással, hogy tudnunk kell, mire is utalunk valójában, amikor e kifejezést használjuk.    Sorsok értelmezõjeként várom a kérdezõt!


Aktuális

...Dénes Mária
Address:

E-Mail:
denesmaria73@gmail.com denes_albert72@yahoo.com


Skype ID: maresz9   OFFLINE [OFFLINE]

Asztrológia, tudás és szabadság- Tanulmánykötet

Esszék, Tanulmányok

Egyetemes törvények


Most: 2019-05-21
Oldal látogatva: 515685
Most az oldalt nézik: 1 (Regisztrált felhasználók: 0, Vendégek: 1)
(Nincs regisztrált felhasználó online)
(Robotok: 0)
Legtöbben itt voltak: 36, ekkor: 2010-03-27 21:37:24
find Keresés a tartalomban
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:

Regisztrálás
[651 regisztrált felhasználó]


free counters

Dénes Mária

Névjegy létrehozása